Wiadomości
BADAN Systemy grzewcze

BADAN Systemy grzewcze

  • Ostatnio online: 11 sie 2022, 14:56
  • Na OLX od: 08 kwi 2014
Znajdź na tej stronie

Filtruj ogłoszenia

Znaleźliśmy 16 ogłoszeń
Kategorie
Sortuj
Bateria wannowa Excellent Feel

Bateria wannowa Excellent Feel

1 600 zł

Roczyny

11 sierpnia 2022

O nas

Firma BADAN - Sys­temy Grzew­cze, pro­wa­dzona i kie­ro­wana przez wła­ści­ciela Miro­sława Badana, działa w sek­to­rze ogrzew­nic­twa, kli­ma­ty­za­cji i wen­ty­la­cji, pomp cie­pła i foto­wol­ta­iki od 1987 roku. Tysiące insta­la­cji i urzą­dzeń zamon­to­wa­nych nie tylko w kraju, są z pew­no­ścią naj­lep­szą gwa­ran­cją dla naszej obec­nej i przy­szłej klien­teli.

Od momentu wej­ścia na pol­ski rynek kon­cernu BUDERUS HEIZTECHNIK GMBH jeste­śmy jego auto­ry­zo­wa­nym part­ne­rem, a ilość mon­to­wa­nych urzą­dzeń zarówno dużych jak i mniej­szych mocy pozwala nam opty­mi­stycz­nie patrzeć w przy­szłość. Z roku na rok firma notuje dyna­miczny roz­wój dzięki czemu na tutej­szym rynku firma BADAN-SYSTEMY GRZEWCZE stała się nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem.

Swoją dzia­łal­ność firma opiera na pre­cy­zyj­nym pla­nie inwe­sty­cyj­nym posze­rza­jąc swoją struk­turę tech­niczną i han­dlową. Stwo­rzy­li­śmy zespół pra­cow­ni­ków o ugrun­to­wa­nej pozy­cji zawo­do­wej, przed­się­bior­czych, pra­cu­ją­cych dobrze, szybko i z zaan­ga­żo­wa­niem, któ­rzy swym doświad­cze­niem zapew­niają pro­fe­sjo­nalna obsługę. Praca z mło­dym, dyna­micz­nym zespo­łem jest gwa­ran­cją sta­łego roz­woju i pozwala na podej­mo­wa­nie nowych, cie­ka­wych przed­się­wzięć oraz cią­głe roz­sze­rza­nie oferty han­dlo­wej.

Poważną pozy­cję w dzia­łal­no­ści naszej firmy zaj­muje obsługa drob­nych inwe­sto­rów. Sta­ramy się zawsze pro­po­no­wać roz­wią­za­nia przy­no­szące pełną satys­fak­cję naszym klien­tom. W tym celu do każ­dego zada­nia pod­cho­dzimy indy­wi­du­al­nie pro­po­nu­jąc zarówno naj­now­sze jak i tra­dy­cyjne tech­no­lo­gie w zależ­no­ści od potrzeb klienta w dzie­dzi­nie ogrzew­nic­twa (m.in. ogrze­wa­nie pod­ło­gowe, ścienne), wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej (m.in.. sys­temy wen­ty­la­cyjne z odzy­skiem cie­pła) a także tech­no­lo­gie wyko­rzy­stu­jące nie­kon­wen­cjo­nalne źró­dła ener­gii (pompy cie­pła, foto­wol­ta­ika, kolek­tory sło­neczne) oraz sys­temy wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej, kli­ma­ty­za­cji i tech­niki base­no­wej.

W 2006 r. prze­nie­śli­śmy się do nowego obiektu o pow. ok 500 m2, w któ­rym powstało fir­mowe Stu­dio Łazien­kowe EXCELLENT, eks­po­zy­cje łazien­kowe firmy PARADYŻ, TUBĄDZIN, wło­ska cera­mika CASALGRANDE oraz salon domo­wego SPA i mebli rat­ta­no­wych.

Współ­pra­cu­jemy z biu­rami pro­jek­to­wymi. Na miej­scu można zre­ali­zo­wać pro­jekt w opar­ciu o naj­now­sze wzory tapet firmy VESCOM, wykła­dziny firmy FORBO i innych firm

Na bie­żąco pro­wa­dzimy ana­lizę rynku, odpo­wia­damy na potrzeby klien­tów, pro­po­nu­jemy wyroby wyso­kiej jako­ści. Współ­pra­cu­jemy z Ban­kiem Ochrony Śro­do­wi­ska w zakre­sie zadań inwe­sty­cyj­nych mają­cych na celu poprawę ota­cza­ją­cego nas śro­do­wi­ska natu­ral­nego.

Zapra­szamy do odwie­dze­nia naszej firmy i nawią­za­nia współ­pracy.
 

Kontakt

  • BIELSKA 55A
  • 34-120 ROCZYNY
Pokaż na mapie
  • Numer telefonu+48605259095
  • Strona internetowahttp://www.sklep.badan.pl/

Darmowa aplikacja na Twój telefon